FR | NL | EN

Be.Face vzw is een netwerk van ondernemingen die hun middelen bundelen voor de socio-professionele inclusie van kansarme bevolkingsgroepen, door middel van concrete buurtacties, en in samenwerking met de veldmedewerkers

Algemene verordering gegevensbescherming


Toegang tot een verzoek voor actie op mijn persoonsgegevens

Toegang tot het Charter van Be.Face voor de Bescherming van Persoonsgegevens

 

Toegang tot een verzoek voor actie op mijn persoonsgegevens

 

Naam
Voornaam
Onderneming
Email
 
 
Be.Face zal zit doen binnen 30 dagen en zal me bevestigen dat mijn gegevens inderdaad werden geschrapt in haar bestanden en databanken via onderstaand emailadres
 
Be.Face zal mijn aanvraag dat mijn gegevens werden aangepast in haar bestanden en databanken binnen de 30 dagen bevestigen per mail aan onderstaand adres.

Charter voor de Bescherming van Persoonsgegevens van Be.Face

Bijgewerkt: 25 mei 2018

 

1 - Inleiding

Be.Face hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en van de gegevens die het verzamelt in het kader van de activiteiten voor de socioprofessionele integratie van kwetsbare bevolkingsgroepen waaraan de ondernemingen die lid zijn van Be.Face en de verenigingen die partner zijn van Be.Face meewerken. Daarom zorgt Be.Face ervoor dat het de geldende regels inzake persoonsgegevens toepast en naleeft.

Met dit document willen we duidelijk maken welke gegevens Be.Face verzamelt, onder andere via de website www.beface.be, welk gebruik het ervan kan maken en welke rechten u hebt op deze gegevens.

Be.Face kan dit Charter voor de Bescherming van Persoonsgegevens te allen tijde wijzigen indien zijn activiteiten dit nodig maken.

Be.Face zal u van elke wijziging op de hoogte brengen door de gewijzigde versie van zijn Charter voor de Bescherming van Persoonsgegevens te publiceren op zijn website.

2 - Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De gegevens worden verzameld door de vzw Be.Face, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34, en ondernemingsnummer 0829.979.510.

3 - Wie wordt beschermd door ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens?

Dit Charter betreft alleen persoonlijke gegevens, zoals bij wet gedefinieerd, die worden verstrekt door iedere persoon die heeft besloten om deel te nemen aan de door Be.Face georganiseerde activiteiten voor socioprofessionele inschakeling en die, in deze context, zijn persoonsgegevens rechtstreeks of onrechtstreeks, d.w.z. via een derde, heeft meegedeeld aan Be.Face.

Onder derden verstaan wij alle verenigingen, universiteiten, hogescholen en bedrijven waarmee Be.Face contact heeft in het kader van zijn activiteiten, alsook alle vertegenwoordigers van bij Be.Face aangesloten ondernemingen die persoonlijke gegevens verstrekken ten behoeve van de activiteiten voor socioprofessionele integratie die de vzw Be.Face organiseert.

4 - Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Welke gegevens?

Be.Face verzamelt persoonsgegevens via verschillende kanalen. Deze gegevens verschillen naargelang van de activiteiten die de betreffende personen samen met Be.Face uitvoeren.

Deze gegevens kunnen aan Be.Face worden meegedeeld via zijn website, per telefoon, per e-mail aan een van de mailboxen van Be.Face en zijn team, of via een papieren document dat rechtstreeks of onrechtstreeks door een derde (zoals hierboven gedefinieerd) wordt bezorgd aan een van de leden van het Be.Face-team.

Mentoring voor de mentors (Bright Future en peterschap)

In het kader van de mentoringprogramma's wordt heel vaak informatie over de mentors verzameld via de website van Be.Face.

Wanneer u onze website bezoekt, bieden wij u de mogelijkheid om mentor te worden in het kader van onze programma's Bright Future of peterschap voor werkzoekenden. Indien u die keuze maakt, vragen wij u om ons via onze website bepaalde gegevens te bezorgen die wij zullen gebruiken om een mentorprofiel aan te maken. Hiervoor moet u uw toestemming geven, anders wordt uw aanvraag niet geregistreerd.

Dit profiel dient om het zoeken naar een mentor voor de studenten van het Bright Future-programma of de werkzoekenden van het peterschapsprogramma te vergemakkelijken.

Onder andere de volgende gegevens worden verzameld: naam, voornaam, telefoonnummer (vast/mobiel, werk/privé), naam van de werkgever, functie en afdeling, adres van het bedrijf,

academische opleidingen, loopbaan, gesproken talen, motivatie om deel te nemen aan het mentoringprogramma, beschikbaarheid, …

De verzamelde informatie is noodzakelijk voor een goede matching tussen mentor en mentee, maar ze wordt ook gebruikt voor alle activiteiten die verband houden met de mentoring: diverse mededelingen, organisatie van opleidingen, vergaderingen of evenementen, follow-up van de mentoring, …

Bij de vorming van de mentor/mentee-duo's deelt Be.Face aan de mentee alleen de naam en voornaam van zijn mentor mee, alsook de onderneming waar hij werkt en zijn functie.

Mentoring voor de studenten

In het kader van het programma Bright Future wordt de meeste informatie over de studenten verzameld via de website van Be.Face.

Wanneer u onze website bezoekt, bieden wij u de mogelijkheid om deel te nemen aan ons programma Bright Future. Indien u die keuze maakt, vragen wij u om ons via onze website bepaalde gegevens te bezorgen die wij zullen gebruiken om een studentenprofiel aan te maken. Hiervoor moet u uw toestemming geven, anders wordt uw aanvraag niet geregistreerd.

Dit profiel dient om het zoeken naar de meest geschikte mentor voor elke student te vergemakkelijken.

Wij vragen de studenten om ons een cv te bezorgen en een motivatieformulier in te vullen, zodat we over de nodige informatie beschikken om een mentor te selecteren. Onder andere de volgende gegevens worden verzameld: naam, voornaam, mobiel telefoonnummer, naam van de instelling waar de student is ingeschreven, lopend academiejaar, academische opleidingen, gesproken/geschreven talen, motivatie om deel te nemen aan het mentoringprogramma, verwachte eigenschappen van de mentor, …

De studenten worden ook uitgenodigd voor een gesprek met leden van het Be.Face-team en vertegenwoordigers van de bij Be.Face aangesloten ondernemingen. Met dit gesprek willen we meer inzicht krijgen in de informatie die is ontvangen bij de registratie van de aanvraag voor deelname aan het programma, of nog ontbrekende informatie verzamelen en ons ervan vergewissen dat de kandidaten beantwoorden aan de vastgestelde deelnamecriteria en voldoende gemotiveerd zijn. Na het gesprek wordt de verzamelde informatie vastgelegd in een document dat wordt gebruikt om de mentor te selecteren en wordt bewaard in het dossier van de student.

De verzamelde informatie is noodzakelijk voor een goede matching tussen mentor en mentee, maar ze wordt ook gebruikt voor alle activiteiten die verband houden met de mentoring: diverse mededelingen, organisatie van opleidingen, vergaderingen of evenementen, follow-up van de mentoring, …

Bij de vorming van de mentor/mentee-duo's bezorgt Be.Face aan de mentor een kopie van het cv van de student.

Mentoring voor de werkzoekenden

In het kader van het mentoringprogramma voor werkzoekenden wordt de meeste informatie verzameld via de website van Be.Face of via de verenigingen die contact hebben met de werkzoekenden.

Wanneer u onze website bezoekt, bieden wij u de mogelijkheid om deel te nemen aan ons mentoringprogramma. Indien u die keuze maakt, vragen wij u om ons via onze website bepaalde gegevens te bezorgen die wij zullen gebruiken om een werkzoekersprofiel aan te maken. Hiervoor moet u uw toestemming geven, anders wordt uw aanvraag niet geregistreerd.

Dit profiel dient om het zoeken naar de meest geschikte mentor voor elke kandidaat te vergemakkelijken.

Wij vragen de werkzoekenden om ons een cv te bezorgen. Onder andere de volgende gegevens worden verzameld: naam, voornaam, mobiel telefoonnummer, academische opleidingen, loopbaan, gesproken/geschreven talen, …

De werkzoekenden worden ook uitgenodigd voor een gesprek met leden van het Be.Face-team en vertegenwoordigers van de bij Be.Face aangesloten ondernemingen. Met dit gesprek willen we aanvullende informatie verzamelen die niet in het cv staat en ons ervan vergewissen dat de kandidaten voldoen aan de vastgestelde deelnamecriteria en voldoende gemotiveerd zijn. Na het gesprek wordt de verzamelde informatie vastgelegd in een document dat wordt gebruikt om de mentor te selecteren en wordt bewaard in het dossier van de werkzoekende.

De verzamelde informatie is noodzakelijk voor een goede matching tussen mentor en mentee, maar ze wordt ook gebruikt voor alle activiteiten die verband houden met de mentoring: diverse mededelingen, organisatie van opleidingen, vergaderingen of evenementen, follow-up van de mentoring, …

Bij de vorming van de mentor/mentee-duo's bezorgt Be.Face aan de mentor een kopie van het cv van de werkzoekende.

5 - Bewaring en beveiliging van de persoonsgegevens

Om uw privacy te respecteren worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de mentoring en zolang u wilt deelnemen aan het programma.

Voor een optimale eerbiediging van uw privacy neemt Be.Face alle passende maatregelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en ze te beschermen tegen verlies, accidentele vernietiging, wijziging en inzage door onbevoegden.

Be.Face beheerst evenwel niet alle risico's van indringing via hacking of risico's die inherent zijn aan de werking en het gebruik van internet en waarvoor Be.Face niet aansprakelijk kan worden gesteld.

De aan Be.Face bezorgde persoonsgegevens worden overgeschreven of overgezet in Excel-bestanden. Deze bestanden worden, net als de aan Be.Face bezorgde elektronische cv's en motivatieformulieren, opgeslagen in een partitie/ op een gedeelde schijf die alleen toegankelijk is voor de leden van het Be.Face-team.

De papieren versies van de cv's en de motivatieformulieren worden bewaard in individuele dossiers, van het moment dat ze worden ontvangen door Be.Face tot het moment dat het mentor/mentee-duo wordt gevormd (op een vergadering van de 3 betrokken partijen). Daarna worden deze documenten opgeborgen in mappen die bestemd zijn voor het beheer van de duo's.

De papieren dossiers worden bewaard tot 3 jaar na de einddatum van de begeleiding. Daarna worden ze vernietigd.

De persoonsgegevens in de Excel-bestanden worden eveneens bewaard tot 3 jaar na de einddatum van de begeleiding. Daarna worden ze uit de bestanden gewist.

6- Recht op inzage, wijziging of correctie van de persoonsgegevens

Dit Charter voor de Bescherming van Persoonsgegevens is opgesteld overeenkomstig de geldende wetgeving die voorschrijft dat u recht hebt op inzage, wijziging, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Dat recht kan te allen tijde rechtstreeks worden uitgeoefend via de website van Be.Face.

7 - Overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie

Be.Face zal in geen geval persoonsgegevens overdragen naar landen die geen lid zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.